blank blank blank

Лото игри ЕФБЕТ – Задължителни игрални условия и правила

Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри от разстояние, чрез интернет – лото игра

1. Общи правила

1.1. Настоящите Условия за ползване и Правила за игра регламентират реда и начина за регистрирането в сайта, всяко ползване на предлаганите услуги и всички приети залози от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/.

1.2. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ / си запазва правото да изменя настоящите условия по всяко време без предизвестие. Всяко издание на правилата задължително съдържа датата на влизане в сила. Всички клиенти, регистрирани в сайта, ще бъдат уведомени своевременно за промени в настоящите условия и правила.

1.3. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ си запазва правото по всяко време, без да е нужна аргументация, да отказва приемането на даден залог или част от него, както и да обявява съмнителните залози за невалидни.. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ гарантира на своите клиенти, че направени от тях залози няма да бъдат обявявани за невалидни неоснователно.

2. Клиент

Всяко физическо лице може да бъде клиент на Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/, ако отговаря на законовите изисквания за участие в съответната му държава.

2.1 Лица под осемнадесетгодишна възраст нямат право да се регистрират на сайта на Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/, като всякакви депозирани средства или спечелени пари от такива лица ще бъдат отнемани в полза на Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/.

2.2. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ си запазва правото по всяко време, без да е нужна аргументация, да откаже откриване на потребителска сметка.

2.3. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ си запазва правото да закрие едностранно потребителска сметка. Разпореждането с паричните средства/връщането им на потребителя или конфискуването им в полза на Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ се преценява от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ за всеки отделен случай конкретно. Потребителят се уведомява за решението.

2.4. Жителите на САЩ и Франция нямат право да откриват потребителски сметки. Интернет хазартът може да бъде изцяло или частично ограничен в някои юрисдикции. Ако интернет хазартът е незаконен във Вашата юрисдикция, Вие нямате право да завършите своята регистрация или да откриете потребителска сметка. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ не поема никаква отговорност за интернет хазарт от жители на юрисдикции, в които това е незаконно.

Играчите, депозиращи или изтеглящи пари, подлежат на процедура за проверка на потребителя.

2.5. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ си запазва правото по всяко време да прехвърля и/или лицензира без предизвестие дадено право, отговорност и/или опериране на сметка на Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ на друго юридическо лице, предмет на гаранция от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ за осъществяването на прехвърлената отговорност.

3. Регистрация в системата на EFbet.com

3.1. Регистрацията в системата на EFbet.com се осъществява чрез попълване лично от клиента на Формуляра за регистрация и изпращането му до Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/.

3.2. Клиентите са длъжни да се регистрират в системата на EFbet.com лично и носят пълната отговорност за верността на представените от тях данни.

3.3. Всеки клиент има право да регистрира само една потребителска сметка. При промяна на данните, посочени в разпоредба 3.2., клиентът е длъжен да извърши актуализация на предоставената от него при първоначалната регистрация информация. Отговорността за поддържане на актуалната информация в потребителската сметка е изцяло на клиента.

Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ не носи отговорност за регистрации, които не са извършени лично, както и за регистрации, при които са въведени грешни, неверни или неактуални данни от клиента. В тези случаи Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ има право да закрие потребителската сметка по начина, описан в разпоредба 2.3.

В случай, че регистрацията е направена с невярна информация, сметката се закрива. В такива случаи, след проведено разследване, всички средства по потребителската сметка ще бъдат изплатени обратно на потребителя или конфискувани в полза на Еврофутбол Лимитид в зависимост от обстоятелствата.
Регистрацията на всеки клиент може да бъде отказана или закрита по едностранно решение на оператора, но договорените преди това задължения ще бъдат уважени.

Предоставените от участниците данни са лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на личните данни и обработването им ще се извършва от Организатора при спазване на особените изисквания на това законодателство.

3.4. Всички клиенти трябва през цялото време да са в състояние да гарантират, че:

– не действат от името на трето лице;

– не депозират средства с неясен произход;

– не депозират пари чрез кредитна карта, която не са оторизирани да използват или че не получават пари от такава кредитна карта със знание за това;

– не използват услугите, предлагани от Еврофутбол Лимитид, за изпиране на пари.

Забранява се на играчите да продават, прехвърлят или закупуват сметки от други играчи. Всички клиенти/играчи имат право да закрият сметката си, като следват процедурата за закриване на сметка, определена от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/

3.5. Строго се забранява използването на роботи, механични, електронни и/или други средства за автоматично вземане на решения в която и да е игра като гост или клиент.

3.6. Клиентът може да захранва само една сметка за залагания. Всички други сметки, дори и захранени, ще бъдат закрити.

4. Сметки

4.1. За да използва предлаганите от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ услуги, клиентът трябва да има валидна регистрация и да е захранил потребителската си сметка с достатъчно средства.

4.2. Минималният депозит по сметка се определя от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/.

4.3. Депозитите по сметка могат да бъдат извършвани в една от изброените на уебсайта валути. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ може да начислява такси при теглене на средства. Таксите при теглене на средства се обявява на сайта на организатора. Депозираните средства по една сметка не могат да бъдат прехвърляни в друга сметка.

4.4. Изплащането на суми от потребителска сметка в Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ ще се извършва чрез използваните от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ методи за безкасово разплащане.

4.5. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ си запазва правото, преди да обработи Вашето теглене, да поиска ясно и четливо фотокопие на Вашата карта VISA/Mastercard, банково извлечение и документ за самоличност със снимка.

4.6. Всеки клиент e длъжен да пази в тайна данните за  своята сметка, включително потребителско име, личен номер на сметката и парола, както и да вземе всички необходими мерки срещу узнаването на тези данни от трети лица. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ не носи отговорност при предоставянето по какъвто и да е начин от страна на участника на потребителското му име, личен номер на сметка и парола на други лица.  Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ не възстановява никакви загуби вследствие на използване на данните на клиента от трети лица. Клиентът няма право на никакви възражения, основани на отношенията му с трети лица.

4.7. Клиентът не трябва да позволява, на които и да са трети лица да използват данните му за легитимиране (влизане) в уебсайта.

4.8. Процедури по отношение на неактивни сметки

За целите на тази глава, за неактивна се счита онази сметка, която не е използвана за определен от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ период.

4.9. Ако в продължение определения от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/  период от време не е регистрирана активност и/или транзакция по дадена потребителска сметка, Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ ще налага месечна такса. Размерът на месечната такса се обявява на сайта на организатора

5. Залози

5.1. Минималният залог се определя от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ и се обявява на сайта.

5.2. Не се приемат залози на кредит. Необходимите средства трябва да бъдат налични по потребителската сметка, преди залогът да бъде приет от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/.

5.3. Във всяко теглене се включват залозите, приети до началото на тегленето или до друг посочен от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/момент. Залозите, постъпили след това остават валидни за следващото теглене.

5.4. Еврофутбол Лимитид/EFbet.com/ си запазва правото да отказва приемането на който и да е залог или част от залог и да обявява съмнителните залози за невалидни. Еврофутбол Лимитид/EFbet.com/ ще информира клиента по електронна поща, телефон или телефакс, а заложената сума ще се възстановява по сметката на клиента.

5.5. Повтарящите се заявления, съдържащи едни и същи селекции от един и същ или от различни клиенти, могат впоследствие да бъдат обявени за невалидни при следните обстоятелства:

5.5.1. Когато Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ вярва, че клиентите действат в тайно споразумение или като обединение.

5.5.2. Когато заявленията за залог са регистрирани бързо едно след друго.

5.6. Във всеки един от посочените в разпоредба 5.5 случаи Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ може да изплати само сумата, която би била приета за един клиент, правещ един залог.

5.7. В случай на неволна грешка, направена от клиента при залог, същият може да анулира своя залог, като изпрати незабавно уведомление до Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/определя периода от време, след изтичане на който залог не може да бъде анулиран. Не може да бъде анулиран залог, ако тегленето вече е започнало. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ си запазва правото да откаже анулирането на залога, ако някое от горепосочените правила не е спазено.

5.8. Всички залози подлежат на приемане от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ и ще бъдат потвърдени на клиента в момента на извършване на залога или непосредствено след това.

5.9. Преди да потвърди заявката за залога, клиентът трябва да се увери, че разбира условията на заявлението за залог, включително раздела Правила.

5.10. При извършване на залог по интернет, клиентът е единственият отговорен за транзакциите по неговата сметка. Клиентът е длъжен да се увери, че е проверил залозите си за грешки, преди да ги изпрати. След приключване на транзакцията тя не може да бъде променяна. EFbet.com не носи отговорност за липсващи или дублиращи се залози, направени от клиента, и не разглежда заявления за несъответствия въз основа на липса или дублиране на игра. В този случай клиентът може да анулира залога си по начина, описан в разпоредба 5.7.

5.11. Всички направени в Еврофутбол Лимитид/EFbet.com/ залози се считат за заявени и получени в Република Малта. Всички договори между Еврофутбол Лимитид/EFbet.com/ и клиента се считат за сключени в Република Малта.

5.12. Чрез използването на която и да е игра в Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/, клиентът гарантира, че е запознат с правилата на тази игра и признава, че правилата на всяка игра са на разположение в сайта.

5.13. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ може да определя максимални залози за определени тегления, числови комбинации, дни и др.

5.14. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ си запазва правото да определя размер на залог, над който компанията ще определи дали да приеме залога и при какви условия.

6. Печалби

6.1. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/  определя максималните печалби на една комбинацияза различните тегления, дни, разновидности и др. и ги обявява на сайта.

6.2. Клиентите нямат право да правят повече от един залог, използвайки една и съща или подобна числова комбинация, ако възможната печалба е по-висока от определената от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/съгласно 6.1.

6.3. Всички печалби ще бъдат изплащани чрез натрупване на сумите по потребителската сметка на клиента в Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/.

6.4. Обичайно печалбите се изплащат във валутата, в която е и потребителската сметка.

6.5. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ ще раздава на клиентите допълнителни парични печалби и/или предметни награди, бонуси, ще определя бонус програми, програми за лоялност и др., както и ще формира и изплаща фондове от типа Джакпот. Правилата на допълнителните парични печалби и предметни награди, бонусите, бонус програмите, програмите за лоялност и т.н., както и начините за формиране и разпределение на фондовето от типа Джакпот се обявяват на сайта.

6.6 Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ може да предоставя на клиентите „безплатни залози” /като награда или по свое усмотрение/.

6.6.1. Безплатните залози важат определен период от време.

6.6.2 При използване на безплатен залог, участникът получава само чистата печалба (залогът, умножен по коефициента, минус залога). Например: Ако участникът заложи безплатен залог 10 лева на коефициент 2,50, той ще спечели 15 лева (10 лв /залог/ х 2,50 /коефициент/ = 25 лв. /печалба/ – 10 лв. /залог/ = 15 лева /чиста печалба/).

6.6.3. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ може да поставя изисквания към начина на използване на безплатните залози.

7. Коефициенти

7.1. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ предлага само залози с фиксирани коефициенти. Разплащанията по всички залози ще се извършват по предлагания в момента на приемане на залога коефициент. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ си запазва правото да променя коефициенти по всяко време.

7.2. Със залагане или потвърждаване на залог, всеки клиент декларира, че е съгласен с настоящите Условия и правила, отделните и специфичните правила за конкретните видове игри, както и всички други правила на Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/, имащи отношение към конкретния залог на клиента.

8. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ организира залози в играта „Efbet лото” и нейните разновидности „Efbet шанс”, “Efbet Джакпот” и „Късметлийската Шестица“.

9. Разновидност „Efbet шанс”

9.1. За разновидност „Efbet шанс” на играта „EFBET ЛОТО”, залагания могат да се правят само на целите числа от 1 до 80 включително.

9.2. Минималният и максималният брой на числата, на които може да се залага, се определят в интернет сайта, като минималният брой не може да бъде по-малък от 1, а максималният не може да бъде по-голям от 40.

9.3. Клиентът определя броя на числата, на които залага, при спазване на изискванията на т. 9.2.

9.4. Броят на числата, които се теглят, се определя в предварителната програма, като минималният брой е 2, а максималният – 40.

9.5. Участието в играта може да се осъществи чрез:

9.5.1. Задаване от страна на клиента на избрана от него числова комбинация;

9.5.2. Случаен избор, при който на клиента се предоставя случайна комбинация от числа;

9.5.3. Комбинации от числа, които предварително са определени от организатора и на които клиентът залага.

9.5.4. Специални залози:

– Залог на комбинацията от изтеглените числа – в този случай организаторът на играта определя броя на числата в диапазоните от 1 до 40 и от 41 до 80, които трябва да бъдат изтеглени, за да е печеливш залогът. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всяка от комбинациите.

– Залог на сбора от изтеглените числа – в този случай организаторът на играта определя интервали от сборове, на които клиентът може да залага. Сборът на изтеглените числа се получава, като се съберат стойностите на всички изтеглени числа. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всеки от интервалите от сборове.

-Залог на едновременното познаване на сбора на изтеглените числа и вероятността сборът да е четно или нечетно число. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всяка от комбинациите.

– Залог дали първото изтеглено число ще бъде по-голямо, по-малко или равно на първото изтеглено число от предходното теглене и/или вероятността да е четно или нечетно число. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всяка от комбинациите.

9.5.6. Печалбите се определят на база предварително определени от организатора на играта коефициенти.

9.5.7. В случай на вярно предвиждане, печалбата се изчислява като произведение от залога на клиента и съответния коефициент.

10. Разновидност “Efbet Джакпот”.

10.1. За разновидност “Efbet Джакпот”. на играта „EFBET ЛОТО”, залагания могат да се правят само на целите числа от 1 до 60 включително.

10.2. Минималният и максималният брой на числата, на които може да се залага, се определят в предварителната програма, като минималният брой не може да бъде по-малък от 1, а максималният не може да бъде по-голям от 30.

10.3. Клиентът определя броя на числата, на които залага, при спазване на изискванията на т. 10.2.

10.4. Броят на числата, които се теглят, се определя в предварителната програма, като минималният брой е 2, а максималният – 30.

10.5. Участието в играта може да се осъществи чрез:

10.5.1. задаване от страна на клиента на избрана от него числова комбинация;

10.5.2. случаен избор, при който на клиента се предоставя случайна комбинация от числа.

10.6. Печалбите се определят на база предварително определени от организатора на играта коефициенти.

10.7. В случай на вярно предвиждане, печалбата се изчислява като произведение от залога на клиента и съответния коефициент.

11. Разновидност „Късметлийската Шестица“.

11.1 За разновидност „Късметлийската Шестица“. на играта „ЕФБЕТ ЛОТО”, залагания могат да се правят само на целите числа от 1 до 48, включително.

11.2. Минималният и максималният брой на числата, на които може да се залага, се определят в интернет сайта, като минималният брой не може да бъде по-малък от 1, а максималният не може да бъде по-голям от 10.

11.3. За определяне на печалбите се теглят числа измежду целите числа от 1 до 48 включително. Организаторът предварително определя броя на числата, които се теглят.

11.4. Организаторът на играта определя броя на числата, които клиентът трябва да познае, за да получи печалба.

11.5. Печалбите се определят на база предварително определени от организатора на играта коефициенти в зависимост от броя изтеглени числа до момента на определяне на съответната комбинация като печеливша.

11.6. В случай на вярно предвиждане, печалбата се изчислява като произведение от залога на клиента и съответния коефициент

11.7. Специални залози:

– залог за числа от един цвят – в този случай изтеглените числа имат различни цветове. Клиентът печели, ако е познал предварително определен брой числа от един и същи цвят. Организаторът на играта предварително определя коефициенти за всяка от възможните комбинации.

– залог за четно/нечетно – организаторът предоставя възможност на клиента да познае измежду първите изтеглени числа, броя на четните или нечетните числа ще бъде по-голям. Организаторът предварително определя броя на изтеглените числа, за които важи този залог. Организаторът на играта предварително определя коефициенти за всяка от възможните комбинации.

– залог за първо четно/нечетно – в този случай клиентът трябва да познае, дали първото изтеглено число ще бъде четно или нечетно. Организаторът на играта предварително определя коефициенти за всяка от възможните комбинации.

– Залог на сбора от първите изтеглените числа – в този случай организаторът на играта определя интервали от сборове, на които клиентът може да залага и броя на изтеглените числа, за които важи този залог. Сборът на изтеглените числа се получава, като се съберат стойностите на всички числа, независимо на коя позиция са изтеглени. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всеки от интервалите от сборове. Този специален залог може да се организира и в разновидност, в която клиентът трябва да познае, дали сборът от изтеглените числа ще бъде четно или нечетно число.

– залог на първото изтеглено число – в този случай клиентът трябва да познае, дали първото изтеглено число ще бъде по-голямо или по-малко от предварително определена от организатора на играта граница. Организаторът на играта предварително определя коефициенти за всяка от възможните комбинации.

– цвят на първото изтеглено число – в този случай клиентът трябва да познае цвета на първото изтеглено число. Организаторът на играта има право да дава възможност на клиента да залага на повече от един цвят. Организаторът на играта предварително определя коефициенти за всяка от възможните комбинации.

– едно от първите изтеглени числа – в този случай клиентът трябва да познае, дали дадено число ще бъде измежду първите изтеглени числа. Организаторът на играта предварително определя броя на изтеглените числа, за които важи този залог. Организаторът на играта предварително определя коефициенти за всяка от възможните комбинации. Този специален залог може да се организира и в разновидност, в която коефициентът, определящ печалбата зависи от това, кое подред е изтегленото число.

11.8. Организаторът на играта има право да увеличава коефициентите за определени комбинации чрез изтегляне на „щастливи числа“, обозначени със специални знаци (звезда, х2, х4 и т.н.). Начина, по който влияят специалните знаци на формирането на печелившия коефициент, се обявява в интернет сайта.

12. Определяне на печелившите комбинации

Тегленето на печелившите числа се извършва чрез специализирана система. Броят и цикличността на тегленията се определят от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ и се обявяват в интернет сайта.

13. Грешки и пропуски

13.1. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ не носи отговорност за печатни грешки, които могат да се появят на неговите уебсайтове и печатни материали.

13.2. Eurofootball Limited /EFbet.com/ си запазва правото да анулира или да вземе друго решение за коефициентите, валидни при определяне на печалбата за всеки залог, направен по очевидно грешна линия.

13.3. При възникване на специални обстоятелства по преценка на Eurofootball Limited /EFbet.com/, същият има право за определено теглене, предвиждане и/или предвиждания, приети за даден интервал от време, да определи, че са познати с коефициент “1”, да ги анулира или да вземе друго решение за коефициентите, валидни при определяне на печалбите.

13.3.1. Специални обстоятелства включват, но не се ограничават до технически грешки, допуснати при публикуване на информацията в актуалната програма, предварителна информация в медиите или други източници и др.;

13.3.2. В случай, че в следствие на техническа грешка, в сайта бъде въведен неточен коефициент, Ефбет има право за всички предвиждания, приети при този коефициент, да определи,че са познати с коефициент “1” или да изплати печалби за тези предвиждания, след като неточно въведения коефициент бъде коригиран от Ефбет.

14. Изключване и ограничение на отговорност

14.1. Съдържанието на уебстраниците на Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ / е предоставено “такова, каквото е”. Според изискванията на приложимия закон, Еврофутбол Лимитид не поема никакви гаранции, изрични или по подразбиране, по отношение на точността, благонадеждността или съдържанието на страниците. /EFbet.com/ си запазва правото да редактира страниците или да оттегля достъпа до тях по всяко време.

14.2. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ не носи никаква отговорност за изготвени или публикувани от трети лица материали, към които има препратка в и към уебстраниците на Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/

14.3. В никакъв случай Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ не носи отговорност за косвени или последващи загуби, причинени по какъвто и да е начин.

14.4. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ не носи отговорност за компютърни неизправности, повреди в телекомуникационното обслужване или връзката с интернет, нито за опити от Ваша страна да участвате в игри по методи, средства или начини, които не са предвидени от нас.

14.5. Въпреки че предприемаме всички необходими мерки, за да се уверим, че софтуерът и файловете не съдържат компютърни вируси, ние не можем да и не гарантираме, че софтуерът и файловете не съдържат такива проблеми.

14.6. Може временно да преустановим обслужването или част от него поради каквато и да е причина по наша собствена преценка. Възможно е, но не сме задължени, да Ви известим дотолкова, доколкото е необходимо.

14.7. Ако в дадено съдилище Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ бъде намерено за отговорно по какъвто и да е начин, то неговата отговорност се ограничава до размера на съответната заложена сума или сумата по заложната сметка на клиента, която от двете е по-малка.

15. Авторско право и достъп до уебстраниците

15.1 С осъществяването на достъп до интернет страниците на Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ клиентът се съгласява с условията на настоящия договор. В случай че не е съгласен с настоящите условия, клиентът не трябва да посещава интернет страниците на Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ .

15.2 Съдържанието на уебстраниците на Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ / е предмет на авторско право и всички права са запазени. Възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхраняването на част от или цялото съдържание под каквато и да е форма без предварително писмено разрешение на Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ се забранява, освен в съответствие със следното разрешение. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ дава съгласие да съхранявате на Вашия компютър или във вид на печатни копия откъси от тези страници само за Ваше лично ползване. Отделни документи от нашите уебстраници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в документите.

16. Разни

16.1. Като условие за ползването от страна на клиента на уебсайта на Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/, клиентът гарантира пред Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/, че няма да използва същия за цели, които са незаконни или забранени от настоящите условия, разпоредби и бележки.

16.2. Ако дадена част от настоящия договор бъде определена за невалидна или неприложима съгласно приложимото право, включително, но не само, горепосочените откази от предоставяне на гаранции и ограниченията на отговорност, то невалидните или неприложими разпоредби се считат за заменени от валидна, приложима разпоредба, която най-близко отговаря на намерението на оригиналната разпоредба, а останалата част от договора остава в сила.

16.3. С осъществяването на достъп до интернет страниците на Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ клиентът се съгласява с условията на настоящия договор.

16.4. Всички права, които не са изрично предоставени чрез настоящия договор, са запазени.

17. Обработка на оплаквания

Всички оплаквания от играчи се обработват първоначално от нашите служители за обслужване на клиенти и при нужда се отнасят до мениджъра по обслужване на клиенти за разрешаване. В случай на тежък проблем, той може да се отнесе и до мениджърския екип или до борда на директорите. Ако все още не може да се постигне решение на проблема, ще се търси арбитраж от компетентна организация. Целта ни е да разрешаваме всички оплаквания максимално бързо и максимално задоволително за клиентите.

18. Депозиране/Изтегляне на средства

Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ осигурява на клиентите си редица методи за депозиране или изтегляне на средства. В същото време клиентите не трябва да считат Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ за финансова институция, или да очакват лихви по вложените средства.

Депозирането на средства може да се извърши посредством разрешените методи от приложимото законодателство. Приетите от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ начини за депозиране на средства, се обявяват на сайта.

Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ има право да въвежда ограничения по отношение на изтеглянето на средства. Ограниченията се публикуват на сайта.

19. Изключителни обстоятелства

19.1. Всеки залог може да бъде обявен за невалиден и уреден при коефициент 1.00, ако не отговаря на условията, посочени в правилата на отделните разновидности, публикувани на сайта.

19.2. EFbet.com си запазва правото, по свое усмотрение, да обяви даден залог за невалиден, ако има съмнение, че:

Залозите са обявени, осъществени и/или приети поради грешка;

Залогът е осъществен след започването на тегленето;

Е осъществено съвместно залагане;

Резултатът е пряко или непряко повлиян от криминални действия.

19.2.1. „Грешка” може да бъде човешка грешка, печатна грешка, погрешно разбиране на печатен текст или устно изявление, погрешен превод, правописна грешка, техническа грешка, грешка при регистрация, грешка при транзакция, грешка при обявяване, Форс Мажор и/или подобни обстоятелства.

19.2.2. „Съвместно залагане” (Syndicate Betting) е практика, забранена от EFbet.com, при която собственик на потребителска сметка заобикаля правилата на EFbet.com директно или индиректно.

19.3. Печалбите на клиентите се определят на база официалните резултати, обявени от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ и в съответствие с резултатите от проведените тегления.

19.4. Запазваме също и правото си да отменим залози даже в последствие, ако клиентът е спечелил в следствие на грешка, включително грешка в предаването на информация. Във всеки такъв случай, залогът ще бъде върнат в сметката на клиента. Запазваме си правото да държим клиента отговорен за всякакви щети, причинени от клиент, който умишлено се възползва от техническа или административна грешка при извършване/получаване на плащания.

19.5. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ си запазва правото да прекрати изплащането на печалби, ако се установи, че има основателно предположение, че е осъществена дейност от един или група участници с цел да предопредели резултата на дадено теглене или в случай, че има съмнение за достоверността на провеждане на тегленето.Всички залози могат да бъдат обявени за невалидни и заложените суми да бъдат върнати.

Настоящите правила са утвърдени от ДКХ, с решение: Р-000030-737

Дата на последна промяна: 30.01.2017

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker