Казино залози – Задължителни правила и условия

Игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания на игри в игрално казино

1. Общи правила

1.1. Настоящите Условия за ползване и Правила за игра регламентират реда и начина за регистрирането в сайта, всяко ползване на предлаганите услуги и всички приети залози от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/.

1.2. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ си запазва правото да изменя настоящите условия по всяко време без предизвестие. Всяко издание на правилата задължително съдържа датата на влизане в сила. Всички клиенти, регистрирани в сайта, ще бъдат уведомени своевременно за промени в настоящите условия и правила.

1.3. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ си запазва правото по всяко време, без да е нужна аргументация, да отказва приемането на даден залог или част от него, както и да обявява съмнителните залози за невалидни. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ гарантира на своите клиенти, че направени от тях залози няма да бъдат обявявани за невалидни неоснователно.

2. Клиент

Всяко физическо лице може да бъде клиент на Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/, ако отговаря на законовите изисквания за участие в съответната му държава.

2.1 Лица под осемнадесетгодишна възраст нямат право да се регистрират на сайта на Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/, като всякакви депозирани средства или спечелени пари от такива лица ще бъдат отнемани в полза на Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/.

2.2. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ си запазва правото по всяко време, без да е нужна аргументация, да откаже откриване на потребителска сметка.

2.3. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ си запазва правото да закрие едностранно потребителска сметка. Разпореждането с паричните средства/връщането им на потребителя или конфискуването им в полза на Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ се преценява от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ за всеки отделен случай конкретно. Потребителят се уведомява за решението.

2.4. Жителите на САЩ и Франция нямат право да откриват потребителски сметки. Интернет хазартът може да бъде изцяло или частично ограничен в някои юрисдикции. Ако интернет хазартът е незаконен във Вашата юрисдикция, Вие нямате право да завършите своята регистрация или да откриете потребителска сметка. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ не поема никаква отговорност за интернет хазарт от жители на юрисдикции, в които това е незаконно.

Играчите, депозиращи или изтеглящи пари, подлежат на процедура за проверка на потребителя.

2.5. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ си запазва правото по всяко време да прехвърля и/или лицензира без предизвестие дадено право, отговорност и/или опериране на сметка на Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ на друго юридическо лице, предмет на гаранция от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ за осъществяването на прехвърлената отговорност.

3. Регистрация в системата на EFbet.com

3.1. Регистрацията в системата на EFbet.com се осъществява чрез попълване лично от клиента на Формуляра за регистрация и изпращането му до Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/.

3.2. Клиентите са длъжни да се регистрират в системата на EFbet.com лично и носят пълната отговорност за верността на представените от тях данни.

3.3. Всеки клиент има право да регистрира само една потребителска сметка. При промяна на данните, посочени в разпоредба 3.2., клиентът е длъжен да извърши актуализация на предоставената от него при първоначалната регистрация информация. Отговорността за поддържане на актуалната информация в потребителската сметка е изцяло на клиента.

Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ не носи отговорност за регистрации, които не са извършени лично, както и за регистрации, при които са въведени грешни, неверни или неактуални данни от клиента. В тези случаи Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ има право да закрие потребителската сметка по начина, описан в разпоредба 2.3.

В случай, че регистрацията е направена с невярна информация, сметката се закрива. В такива случаи, след проведено разследване, всички средства по потребителската сметка ще бъдат изплатени обратно на потребителя или конфискувани в полза на Еврофутбол Лимитид в зависимост от обстоятелствата.
Регистрацията на всеки клиент може да бъде отказана или закрита по едностранно решение на оператора, но договорените преди това задължения ще бъдат уважени.

Предоставените от участниците данни са лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на личните данни и обработването им ще се извършва от Организатора при спазване на особените изисквания на това законодателство.

3.4. Всички клиенти трябва през цялото време да са в състояние да гарантират, че:

– не действат от името на трето лице;

– не депозират средства с неясен произход;

– не депозират пари чрез кредитна карта, която не са оторизирани да използват или че не получават пари от такава кредитна карта със знание за това;

– не използват услугите, предлагани от Еврофутбол Лимитид, за изпиране на пари.

Забранява се на играчите да продават, прехвърлят или закупуват сметки от други играчи.

3.5. Строго се забранява използването на роботи, механични, електронни и/или други средства за автоматично вземане на решения в която и да е игра като гост или клиент.

3.6. Клиентът може да захранва само една сметка за залагания. Всички други сметки, дори и захранени, ще бъдат закрити.

4. Сметки

4.1. За да използва предлаганите от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ услуги, клиентът трябва да има валидна регистрация и да е захранил потребителската си сметка с достатъчно средства.

4.2. Минималният депозит по сметка се определя от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/.

4.3. Депозитите по сметка могат да бъдат извършвани в една от изброените на уебсайта валути. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ може да начислява такси при теглене на средства. Таксите при теглене на средства се обявява на сайта на организатора. . Депозираните средства по една сметка не могат да бъдат прехвърляни в друга сметка.

4.4. Изплащането на суми от потребителска сметка в Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ ще се извършва чрез използваните от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ методи за безкасово разплащане.

4.5. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ си запазва правото, преди да обработи Вашето теглене, да поиска ясно и четливо фотокопие на Вашата карта VISA/Mastercard, банково извлечение и документ за самоличност със снимка.

4.6. Всеки клиент e длъжен да пази в тайна данните за  своята сметка, включително потребителско име, личен номер на сметката и парола, както и да вземе всички необходими мерки срещу узнаването на тези данни от трети лица. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ не носи отговорност при предоставянето по какъвто и да е начин от страна на участника на потребителското му име, личен номер на сметка и парола на други лица.  Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ не възстановява никакви загуби вследствие на използване на данните на клиента от трети лица. Клиентът няма право на никакви възражения, основани на отношенията му с трети лица.

4.7. Клиентът не трябва да позволява на които и да са трети лица да използват данните му за легитимиране (влизане) в уебсайта.

4.9. Процедури по отношение на неактивни сметки

За целите на тази глава, за неактивна се счита онази сметка, която не е използвана за определен от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ период.

4.10. Ако в продължение определения от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/  период от време не е регистрирана активност и/или транзакция по дадена потребителска сметка, Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ ще налага месечна такса. Размерът на месечната такса се обявява на сайта на организатора

4.11. Лимити, поставяни от клиента
Регистрираният клиент може чрез писмено известие или електронно известие до Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ за определен период от време:

– да ограничи сумите на залозите/загубите;

– да постави лимит на времето, в което същият може да играе, в която и да е отделна сесия;

5. Залози

5.1. Минималният залог се определя от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ и се обявява на сайта.

5.2. Не се приемат залози на кредит. Необходимите средства трябва да бъдат налични по потребителската сметка, преди залогът да бъде приет от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/.

5.3. Чрез използването на която и да е игра в Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/, клиентът гарантира, че е запознат с правилата на тази игра и признава, че правилата на всяка игра са на разположение в сайта.

5.4. Еврофутбол Лимитид/EFbet.com/ може да определя максимални залози за определните игри.

5.5. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ си запазва правото да определя размер на залог, над който  компанията ще определи дали да приеме залога и при какви условия.

6. Печалби

6.1. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/  определя максималните печалби и ги обявява на сайта.

6.2. Всички печалби ще бъдат изплащани чрез натрупване на сумите по потребителската сметка на клиента в Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/.

6.3. Обичайно печалбите се изплащат във валутата, в която е и потребителската сметка.

7. Хазартни игри в игрално казино

7.1. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ организира хазартни игри в игрално казино на игрални маси и с игрални автомати.

7.2. Специфичните правила за различните видове игри, предлагани от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ се обявяват на интернет страницата на дружеството.

7.3. Игрите по 7.1. са интегрирани в Централната компютърна система на Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/, като интеграцията на софтуера подлежи на изпитване и стандартизация съгласно приложимото законодателство.

7.4. При игри, при които клиентите играят един срещу друг, Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ събира от клиентите си комисионна.

7.4.1. Комисионната за организатора се се изчислява като процент от спечелената от клиента сума, като процент от направените от клиента залози, като процент направените от клиента депозити, като процент от събрания под и/или по друг начин.

7.4.2. Процентът на комисионната се определя от  Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/, който се публикува в интернет сайта и може да се променя. За всяка промяна на процента, Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ уведомява клиентите по подходящ начин.

7.5. Освен комисионната, Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ има право да събира други такси за регистрация, участие, специфични залози, захранване на сметки, теглене на суми и др. Размерът на таксите се обявява в интернет сайта.

7.6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ (БОНУС) ИГРИ И БОНИФИКАЦИИ

 

7.6.1. Организаторът на хазартните игри може да учреди бонификации и бонус за лоялни клиенти.

7.6.2. Всеки клиент може да получава бонификации и участва в организираните бонус игри.

7.6.3. Бонус игрите могат да бъдат ежедневни, седмични, месечни или на конкретна дата.

7.6.4. На видно място на сайта на организатора се указват актуалните бонификации и бонус игри.

7.6.5. Бонификацията или премията от бонус игра на клиента се натрупва в клиентската му сметка.

7.6.6. Бонификациите и премиите могат да бъдат: парични и предметни награди, промоционални билети и промоционални чипове за игра.

7.6.7. Всички парични и предметни премии от бонус игрите са за сметка на организатора.

7.7. Джакпот

7.7.1.  Игрални маси и автомати могат да бъдат свързани помежду си за постигане на премия джакпот, която представлява натрупване, формиращо се от отчисления до 5 на сто от всеки залог.

7.7.2. Джакпот системи могат да бъдат взаимносвързани в обединен джакпот.

7.7.3. Размерът на отчисленията и условията за изплащане на джакпота и на обединения джакпот се посочват в игралните условия и правила. Неспечеленият джакпот и неспечеленият обединен джакпот не могат да остават в полза на организатора освен в случай на прекратяване на неговия лиценз по чл. 35.

8. Събития

8.1. Всякакви подозирани нередности в играта могат да доведат до задържане на плащанията от страна на Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/, докато не бъде проведено пълно разследване. Всички направени залози могат да бъдат обявени за невалидни и заложените суми да бъдат върнати.

9. Грешки и пропуски

9.1. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ не носи отговорност за печатни грешки, които могат да се появят на неговите уебсайтове и печатни материали.

10. Изключване и ограничение на отговорност

10.1. Съдържанието на уебстраниците на Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ е предоставено “такова, каквото е”. Според изискванията на приложимия закон, Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ не поема никакви гаранции, изрични или по подразбиране, по отношение на точността, благонадеждността или съдържанието на страниците. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ си запазва правото да редактира страниците или да оттегля достъпа до тях по всяко време.

10.2. Eurofootball Limited /EFbet.com/ не носи никаква отговорност за изготвени или публикувани от трети лица материали, към които има препратка в и към уебстраниците на Еврофутбол Лимитид /Efbet.com/.

10.3. В никакъв случай Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ не носи отговорност за косвени или последващи загуби, причинени по какъвто и да е начин.

10.4. Eurofootball Limited /EFbet.com/ не носи отговорност за компютърни неизправности, повреди в телекомуникационното обслужване или връзката с интернет, нито за опити от Ваша страна да участвате в игри по методи, средства или начини, които не са предвидени от нас.

10.5. Въпреки че предприемаме всички необходими мерки, за да се уверим, че софтуерът и файловете не съдържат компютърни вируси, ние не можем да и не гарантираме, че софтуерът и файловете не съдържат такива проблеми.

10.6. Може временно да преустановим обслужването или част от него поради каквато и да е причина по наша собствена преценка. Възможно е, но не сме задължени, да Ви известим дотолкова, доколкото е необходимо.

10.7. Ако в дадено съдилище Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ бъде намерено за отговорно по какъвто и да е начин, то неговата отговорност се ограничава до размера на съответната заложена сума или сумата по заложната сметка на клиента, която от двете е по-малка.

11. Авторско право и достъп до уебстраниците

11.1. С осъществяването на достъп до интернет страниците на Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ клиентът се съгласява с условията на настоящия договор. В случай че не е съгласен с настоящите условия, клиентът не трябва да посещава интернет страниците на Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/.

11.2. Съдържанието на уебстраниците на Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ е предмет на авторско право и всички права са запазени. Възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхраняването на част от или цялото съдържание под каквато и да е форма без предварително писмено разрешение на Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ се забранява, освен в съответствие със следното разрешение. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ дава съгласие да съхранявате на Вашия компютър или във вид на печатни копия откъси от тези страници само за Ваше лично ползване. Отделни документи от нашите уебстраници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в документите.

12. Разни

12.1. Като условие за ползването от страна на клиента на уебсайта на Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/., клиентът гарантира пред Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/, че няма да използва същия за цели, които са незаконни или забранени от настоящите условия, разпоредби и бележки.

12.2. Ако дадена част от настоящия договор бъде определена за невалидна или неприложима съгласно приложимото право, включително, но не само, горепосочените откази от предоставяне на гаранции и ограниченията на отговорност, то невалидните или неприложими разпоредби се считат за заменени от валидна, приложима разпоредба, която най-близко отговаря на намерението на оригиналната разпоредба, а останалата част от договора остава в сила.

12.3. С осъществяването на достъп до интернет страниците на Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ клиентът се съгласява с условията на настоящия договор.

12.4. Всички права, които не са изрично предоставени чрез настоящия договор, са запазени.

13. Обработка на оплаквания

Всички оплаквания от играчи се обработват първоначално от нашите служители за обслужване на клиенти и при нужда се отнасят до мениджъра по обслужване на клиенти за разрешаване. В случай на тежък проблем, той може да се отнесе и до мениджърския екип или до борда на директорите. Ако все още не може да се постигне решение на проблема, ще се търси арбитраж от компетентна организация. Целта ни е да разрешаваме всички оплаквания максимално бързо и максимално задоволително за клиентите.

14. Депозиране/Изтегляне на средства

Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ осигурява на клиентите си редица методи за депозиране или изтегляне на средства. В същото време клиентите не трябва да считат Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ за финансова институция, или да очакват лихви по вложените средства.

Депозирането на средства може да се извърши посредством разрешените методи от приложимото законодателство. Приетите от Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ начини за депозиране на средства, се обявяват на сайта.

Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/  има право да въвежда ограничения по отношение на изтеглянето на средства. Ограниченията се публикуват на сайта.

15. Изключителни обстоятелства

15.1 Всеки залог може да бъде обявен за невалиден върнат на клиента, ако отговаря на условията, посочени в правилата на отделните игри, публикувани на сайта.

15.2 EFbet.com си запазва правото, по свое усмотрение, да обяви даден залог за невалиден, ако има съмнение, че:

Залозите са обявени, осъществени и/или приети поради грешка;

Е осъществено съвместно залагане;

Е осъществено арбитражно залагане;

Е осъществено залагане с влияние (съмнително залагане); и/или

Резултатът е пряко или непряко повлиян от криминални действия.

15.2.1 „Грешка” може да бъде човешка грешка, печатна грешка, погрешно разбиране на печатен текст или устно изявление, погрешен превод, правописна грешка, техническа грешка, грешка при регистрация, грешка при транзакция, грешка при обявяване, Форс Мажор и/или подобни обстоятелства.

15.2.2 „Съвместно залагане” (Syndicate Betting) е практика, забранена от EFbet.com, при която собственик на потребителска сметка заобикаля правилата на EFbet.com директно или индиректно.

15.2.3 „Залагане с влияние (съмнителен залог)” (Influence Betting) е практика, забранена от EFbet.com, при която собственик на потребителска сметка или лица, свързани със собственика на потребителска сметка, влияят на изхода на дадена игра директно или индиректно.

15.2.4 „Арбитражно залагане” (Arbitrage Betting) е практика, забранена от EFbet.com, при която клиент използва т.нар. „грешки” с цел печалба.

15.3. Печалбите на клиентите се определят на база правилата на всяка отделна игра, обявени на сайта.

15.4. Запазваме също и правото си да отменим залози даже в последствие, ако клиентът е спечелил в следствие на грешка, включително грешка в предаването на информация. Във всеки такъв случай, залогът ще бъде върнат в сметката на клиента. Запазваме си правото да държим клиента отговорен за всякакви щети, причинени от клиент, който умишлено се възползва от техническа или административна грешка при извършване/получаване на плащания.

15.5. Еврофутбол Лимитид /EFbet.com/ си запазва правото да прекрати изплащането на печалби, ако се установи, че има основателно предположение, че е осъществена дейност от един или група участници с цел да предопредели резултата на дадена игра или в случай, че има съмнение за достоверността на провеждане на играта.Всички залози на подобни игри могат да бъдат обявени за невалидни и заложените суми да бъдат върнати.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker